STATUT

 

GIMNAZJUM

 

W PONICACH

 

 

 

                       

 

 

 

Tekst ujednolicony

od 11 marca 2008 r.

Spis treści

 

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka Szkoły § 1–2                                                          s. 3 - 4 

Rozdział 2 Cele i zadania Szkoły § 3 – 5                                                                       s. 4 – 9

Rozdział 3 Organy Szkoły § 6 – 11                                                                              s. 9 – 16       

Rozdział 4 Organizacja Szkoły § 12 – 22                                                                    s. 16 – 28

Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 23 – 24                                      s. 28 – 32                     

Rozdział 6 Szczegółowe zasady oceniania § 25 – 35a                                                s. 32 – 50

Rozdział 7 Uczniowie Szkoły § 36 – 38                                                                      s. 50 – 57

Rozdział 8 Postanowienia końcowe § 39 – 41                                                              s. 57

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Ogólna charakterystyka Szkoły

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi : Gimnazjum w Ponicach.

2. Szkoła jest placówką publiczną.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Rabka Zdrój.

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Targu.

4. Siedzibą Szkoły jest budynek i posesja w Ponicach pod nr 105.

 

5.. Cykl kształcenia w Szkole trwa 3 lata.

 

6. Ilekroć w dalszej części Statutu Gimnazjum w Ponicach używa się bez bliższego określenia następujących pojęć:

1) Statut – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum w Ponicach;

2)Szkoła – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Ponicach;

2) Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców - należy przez rozumieć nazwę wymienionych organów Szkoły;

3) Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( jedn. tekst Dz. U. Nr 199/2004, poz. 2046, z późn. zm.)

4) Rozporządzenie – należy przez to rozumieć Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 83, poz.562).

§ 2

1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

 

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej: z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także zysków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń.

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania Szkoły

§ 3

1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy Szkoły i program profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1) umożliwia realizację obowiązku szkolnego, określonego w ustawie;

2) realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum;

3) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;

4) umożliwia uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w celu uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej;

5) kształtuje i wychowuje dzieci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu oraz poszanowania dla narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego;

6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.

 

Sposoby wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

 

§ 4

1. Cele i zadania, o których mowa w § 2, Szkoła realizuje w sposób uwzględniający optymalne warunki rozwoju ucznia, zapewnienia zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. W związku z tym Szkoła:

 

1) organizuje dla uczniów naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

2) zapewnia uczniom możliwość corocznego odbywania rekolekcji wielkopostnych w terminie uzgodnionym z urzędem parafialnym;

 

3) organizuje apele, lekcje wychowawcze i inne imprezy o treści narodowej lub regionalnej zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez;

 

4) współpracuje z pielęgniarka szkolną, rejonową służbą zdrowia, zapewnia uczniom możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem lub szpitalem w razie stwierdzenia choroby lub wypadku w czasie zajęć szkolnych;

 

5) zapewnia uczniom możliwość opieki psychologicznej i pedagogicznej, przy współpracy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Rabce Zdroju;

 

6) zgodnie z orzeczeniami i opiniami w/w poradni, organizuje dla uczniów indywidualne nauczanie na zasadach określonych odrębnymi przepisami, kieruje uczniów do szkoły specjalnej lub w wypadku braku zgody rodziców, organizuje dla tych uczniów kształcenie specjalne, indywidualne, rewalidacyjno – wychowawcze itp.;

 

7) organizuje dla uczniów niepełnosprawnych nauczanie indywidualne w domu;

 

8) organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz konkursy umożliwiające uczniom rozwijanie ich zainteresowań;

 

9) zapewnia dodatkową pomoc uczniom słabszym przez organizowanie dla nich zajęć wyrównawczych, dodatkowej pomocy pozalekcyjnej ze strony nauczycieli i samopomocy koleżeńskiej ze strony uczniów;

 

10) realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny;

 

11) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie  zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez nauczycieli prowadzących te zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć;

 

12) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek organizowanych przez Szkołę, według następujących zasad:

 

a) kierownik wycieczki i opiekunowie ustalają harmonogram wycieczki i dają do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły,

b) kierownik wycieczki i opiekunowie podpisują oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im uczniów,

c) kierownik wycieczki na dzień przed imprezą zapoznaje uczestników z harmonogramem i regulaminem wycieczki;

 

13) zapewnia uczniom opiekę w czasie przerw śródlekcyjnych, bezpośrednio przed lekcjami i po lekcjach, a także w czasie imprez i uroczystości szkolnych poprzez dyżury nauczycielskie według ustalonego regulaminu dyżurów;

 

14) realizuje cele i zadania wychowawcze wyszczególnione w programie wychowawczym poprzez:

 

a) organizowanie i zapewnienie każdemu oddziałowi szkolnemu specjalnej opieki ze strony wychowawcy klasy, którym jest ustalony przez Dyrektora nauczyciel tego oddziału oraz koordynowanie w tym zakresie działalności innych uczących w nim nauczycieli,

b) uwzględnienie przez nauczycieli celów wychowawczych w toku realizacji zajęć programowych z uczniami;

 

15) realizuje cele i zadania profilaktyczne, wyszczególnione w programie szkolnej profilaktyki poprzez:

 

a) objęcie profilaktyką wszystkich uczniów Szkoły przy współudziale wszystkich nauczycieli i uczniów,

b) uchronienie uczniów przed zagrożeniami;

 

16) stworzenie uczniom optymalnych warunków pracy poprzez:

 

a) właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć,

b) dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

c) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.

2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego kształcenia poprzez:

1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości Szkoły;

2) stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania;

3) uczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności;

4) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości finansowych Szkoły;

5) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami, indywidualnymi zainteresowaniami i możliwościami intelektualnymi;

6) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów;

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego poprzez:

a) organizowanie form pracy zapisanych w programie wychowawczym szkoły, które umożliwia uczniom opanowanie tych przepisów i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach,

b) współdziałanie szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;

9) obciążenie pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

10) uświadamianie uczniom zagrożeń oraz znaczenia zdrowia i dbałości o nie;

11) kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności, rzetelności i wytrwałości;

12) kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny siebie i innych, poznawania własnych uczuć i opanowania emocji i komunikowania się;

3. Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działalności ekologicznej, poszukując form pracy atrakcyjnych dla ucznia poprzez:

1) wycieczki krajoznawcze;

2) akcje środowiskowe ( Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata);

4. Szkoła wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych pod względem organizacyjnym oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

5. Szkoła na miarę swoich możliwości wspiera uczniów z rodzin najuboższych.

6. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej współpracując z innymi instytucjami, na mocy odrębnych przepisów.

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 5

1. Nauczyciele tworzą w Szkole zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne oraz komisje problemowo - zadaniowe powoływane przez Dyrektora Szkoły.

2. Pracami zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek jego członków.

3. Zadania zespołów to:

1) ustalanie zestawów programów szkolnych;

2) modyfikowanie programów;

3) dobór podręczników;

4) opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej;

5) decydowanie o formach kontroli zdobytych wiadomości i umiejętności uczniów;

6) ustalenie sposobu realizacji ścieżek edukacyjnych.

4. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie i komisje problemowe:

1) zespół przedmiotowy;

2) zespół wychowawców;

3) zespół ds. profilaktyki;

4) komisja wnioskodawcza;

5) komisja statutowa;

6) komisja ds. pomocy materialnej;

7) komisja d/s awansu zawodowego;

8) komisja inwentaryzacyjno- kasacyjna.

5. Komisje i zespoły opracowują regulaminy z nakreślonymi celami i zadaniami oraz opracowują coroczny plan działań, z którego przedstawiają co roku sprawozdanie Radzie Pedagogicznej.

Rozdział 3

Organy Szkoły

§ 6

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Uprawnienia i zakres obowiązków organów Szkoły reguluje ustawa.

3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.

Dyrektor Szkoły

§ 7

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powołany na to stanowisko przez organ prowadzący Szkołę.

2. Dyrektor Szkoły wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą a w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje te, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz kuratora oświaty;

5) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji;

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

7) zarządza finansami Szkoły;

8) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego;

9) dba o powierzone mienie;

10) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

11) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela;

12) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego;

13) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

14) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

15) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły;

16) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów Szkoły;

17) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, a także występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nich;

18) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

20) stwarza warunki do działania w Szkole, wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

21) określa w porozumieniu z Radą Rodziców wzór jednolitego stroju, a także sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

Rada Pedagogiczna

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły.

1a.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

2.Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.

3.Posiedzenia Rady Pedagogicznej, analizujące wnioski Dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

3a. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy:

1) Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

2) organu prowadzącego Szkołę;

3) na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

4) na wniosek organu nadzoru pedagogicznego.

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.

6. W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1) przygotowuje i uchwala zmiany  w Statucie Szkoły po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem  Uczniowskim;

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) opracowuje i uchwala wewnątrzszkolne zasady oceniania;

5) podejmuje uchwały  w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty;

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

7) wnioskuje o odwołanie Dyrektora;

8) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

9) dopuszcza do użytku wewnątrzszkolny zestaw programów i podręczników;

10) zatwierdza plan pracy Szkoły;

11) podejmuje decyzję o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w Szkole po raz drugi z rzędu ustalono roczną naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) roczną organizację pracy Szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego Szkoły, w szczególności propozycje dotyczące uzupełniania pomocy dydaktycznych oraz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli;

3) arkusz organizacyjny szkoły oraz propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

Rada Rodziców

§ 9

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz wspieranie działalności statutowej Szkoły.

1a. W skład Rady Rodziców wchodzą po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

1b. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły;

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;

4) uchwalanie w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

7) opiniowanie szkolnych zestawów: programów nauczania i podręczników;

8) opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego Szkoły w zakresie nauczania języków obcych, czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych;

9) typowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

10) opiniowanie nauczycieli w trakcie ich oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Samorząd Uczniowski

§ 10

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Organ Samorządu – Szkolna Rada Uczniowska jest reprezentantem ogółu uczniów Szkoły, a podstawą jej działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim regulamin Samorządu zatwierdzony przez wszystkich uczniów Szkoły.

3. Regulamin Samorządu określa zwłaszcza:

1) strukturę, liczebność i kadencję organów Samorządu;

2) tryb wybierania władz Samorządu i sposób podejmowania uchwał.

4. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szkoły, a w szczególności odnoszących się do praw i obowiązków uczniów.

5. Samorząd opiniuje w szczególności program wychowawczy i program profilaktyki Szkoły.

6. Uczniowie mają prawo w szczególności do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań;

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Współpraca i rozstrzyganie sporów między organami Szkoły

§ 11

1. Zasady współdziałania organów Szkoły:

1) organy Szkoły w swoich działaniach kierują się dobrem ucznia i dziecka;

2) organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania na rzecz realizacji celów i zadań Szkoły;

3) Dyrektor koordynuje pracą ( współpracą ) organów Szkoły;

4) organy informują o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich kompetencji poprzez:

a) przedkładanie planów pracy i działań,

b) zgłaszanie propozycji do programu wychowawczego w formie pisemnej,

c) wnoszenia uwag do realizowanych zadań w formie pisemnej;)

2. Sposoby rozwiązywania sytuacji spornych w Szkole:

1) spory wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie Szkoły;

2) spory rozwiązuje się w oparciu o stosowne dla konfliktu akty prawne;

3) osobą odpowiedzialną za sposoby rozwiązywania sporów jest Dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną;

4) spór między Dyrektorem, a pozostałymi organami Szkoły rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór;

5) strony w sporze mogą korzystać niezależnych ekspertów lub specjalistów i przedstawiać ich opinię.

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§ 12

1. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania -do 30 kwietnia danego roku.

2. Arkusz organizacyjny musi on być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe działające w Szkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący Szkołę zatwierdza go do 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników Szkoły;

2) liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

3) liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

6. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania, zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania.

7. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić nie więcej niż 26.

8. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych Szkoły oraz wielkości sali i pomieszczenia dydaktycznego.

9. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

10. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

11. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

Organizacja oddziałów i zajęć w oddziałach

§ 13

1. Zajęcia w Szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo – lekcyjnym;

2) w toku nauczania indywidualnego;

3) w układzie zajęć pozalekcyjnych.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.

3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

4.W uzasadnionych wypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych czy programów autorskich, możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora Szkoły.

Organizacja oddziałów terapeutycznych i wyrównawczych

§ 14

1. Formy opieki i pomocy uczniom:

1) zajęcia rewalidacyjne obejmują uczniów niepełnosprawnych oraz mających trudności     w opanowaniu materiału dydaktycznego;

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego zajęcia prowadzi się w grupach liczących 4 – 8 uczniów;

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauczaniu, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej – zajęcia prowadzi się w grupach liczących 2 do 5 uczniów;

4) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę – zajęcia prowadzi się w grupach liczących 2 do 4 uczniów;

5) porady, konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

6) warsztaty dla nauczycieli i rodziców organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana do czasu złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia odpowiednią formą pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, specjalistyczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone indywidualnie.

3. Dla uczniów z deficytami zatrudnia się specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

§ 15

1. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, Dyrektor Szkoły przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu Szkołę w  terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny,  w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji  w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie;

2) opinii Rady Pedagogicznej;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w Szkole.

5. Prowadzenie eksperymentu w Szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych

§ 16

1. Szkoła dostosowuje formy opieki nad uczniami do ich wieku i potrzeb środowiska.

2. Szkoła w miarę posiadanych środków i możliwości organizuje zajęcia dodatkowe.

3. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi, uwzględniając potrzeby  zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne Szkoły.

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie

§ 17

1. Wychowawca klasy rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie pomocy materialnej i odżywiania.

2. Szkoła zgłasza dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej do Ośrodka Opieki Społecznej w celu otrzymania zapomogi lub refundacji kosztów obiadów.

3. Szkoła zgłasza do Ośrodka Opieki Społecznej dzieci kwalifikujących się do korzystania z bezpłatnych kolonii i zimowisk.

4. Dyrektor Szkoły zgłasza uczniów, w szczególnych wypadkach, do Rady Rodziców celem otrzymania zapomogi.

5. Szkoła współpracuje z radą sołecką celem finansowania programów profilaktycznych.

6. Szkoła stale współpracuje także z:

1) Rejonową Przychodnią Lekarską;

2) Rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

7. Szczegółowe zasady współpracy z w/w instytucjami znajdują się w szkolnym programie profilaktyki.

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami)

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

§ 17a

1. Współdziałanie szkoły z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki polegają w szczególności na tym, że:

1)rodzice mają wpływ na wybór programów i podręczników poprzez wypowiadanie się w formie ankiet i opiniowanie;

2) rodzice zapoznawani są z zestawem programów i podręczników w terminie określonym prawem;

3) Rada Rodziców opiniuje szkolny zestaw programów i podręczników;

4) przedstawiciele rodziców mogą uczestniczyć w tworzeniu i ewaluacji programu wychowawczego i programu szkolnej profilaktyki;

5) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu Radą Pedagogiczną szkolny program wychowawczy i program profilaktyki;

6) przedstawiciele Rady Rodziców mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

7) rodzice mogą wnioskować do komisji wnioskodawczej z prośbą o przedstawienie ich wniosków i zastrzeżeń Radzie Pedagogicznej.

2. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa procedura współpracy z rodzicami.

 

Organizacja współdziałania z poradniami pedagogicznymi oraz innymi poradniami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

§ 17b

Szkoła współpracuje z poradniami pedagogicznymi oraz innymi specjalistycznymi poradniami na następujących zasadach:

1) wydaje opinię o uczniach na prośbę poradni;

2) uwzględnia opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie przy formułowaniu wymagań edukacyjnych oraz bieżącym i klasyfikacyjnym ocenianiu uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania;

3) w porozumieniu z rodzicami, kieruje uczniów mających problemy w nauce celem ich przebadania i wydania zaświadczeń o dysleksji, dysgrafii i dysortografii;

4) organizuje dla uczniów z opiniami zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

5) organizuje dla uczniów z orzeczeniami zajęcia indywidualne dostosowane do zaleceń zawartych w orzeczeniu;

6) uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego kieruje, za zgodą rodziców, do placówek o kształceniu specjalnym. W przypadku braku zgody rodziców, Szkoła organizuje dla nich nauczanie indywidualne, programem klasy specjalnej.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia

§ 17c

1. Głównym założeniem systemu są działania prowadzone indywidualnie i grupowo w zakresie poradnictwa zawodowego. Stwarzanie uczniom możliwości poznania swoich mocnych i słabych stron, zapoznania się z wymaganiami zawodowymi i warunkami pracy, wypracowania umiejętności podejmowania decyzji zawodowych oraz pomoc w tworzeniu wizji swojej przyszłości edukacyjno – zawodowej.

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:

1) procedury wewnątrzszkolne;

2) procedury przepływu informacji zewnętrznych czyli instytucje wspomagające;

3) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu odpowiadającego zainteresowaniom uczniów i ich możliwościom wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz pracy w zawodzie;

4) udostępnianie aktualnych informacji zawodowych i edukacyjnych, dotyczących zarówno wyboru dalszego kierunku kształcenia jak i pomocnych materiałów przy wyborze zawodu, poznaniu swoich umiejętności i zainteresowań, rozpowszechnianie ogólnodostępnych poradników, informatorów  ułatwiających  wybór przyszłej szkoły.

3. Orientacja i poradnictwo zawodowe mają charakter równoległy.

4. Zadania dydaktyczne wzbogacające wiedzę jak i zadania wychowawcze czyli aktywizowanie, wzbudzanie zainteresowań, pobudzanie pozytywnej motywacji jak i nabywanie odpowiedniego pozytywnego stosunku do szkoły, pracy, są realizowane przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych przy pomocy doradcy zawodowego.

Biblioteka szkolna i czytelnia

§ 18

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

2. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z właściwym jej regulaminem. Jej zadania to w szczególności:

1) udostępnienie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;

2) udostępnienie zgromadzonego w niej sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim;

3) prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych);

4) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych;

5) korzystanie ze zbiorów audiowizualnych w czytelni.

3. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni zwłaszcza funkcje:

1) kształcąco-wychowawczą poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c) kształcenie kultury czytelniczej,

d) wdrażanie do poszanowania książki,

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a) współdziałanie z nauczycielami,

b) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1) koordynowanie pracy w bibliotece poprzez:

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

b) uzgadnianie stanu majątkowego z Dyrektorem Szkoły,

c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

d) sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa,

e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

2) praca pedagogiczna poprzez:

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

b) udostępnianie zbiorów,

c) udzielanie informacji bibliotecznych,

d) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

e) udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,

f) aktywny udział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

g) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i przekazywanie wniosków związanych z analizą czytelnictwa,

h) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książce,

i) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

3) praca organizacyjna poprzez:

a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) opracowanie biblioteczne zbiorów,

c) selekcja zbiorów i ich bieżąca konserwacja,

d) wydzielenie księgozbioru podręcznego,

e) prowadzenie katalogów,

f) udostępnianie zbiorów;

4) współpraca z rodzicami i instytucjami.

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie;

2) zapewnia środki finansowe;

3) zarządza skontrum zbiorów;

4) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;

5) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć biblioteki;

6) hospituje i ocenia pracę biblioteki.

Świetlica szkolna

§ 19

1. W szkole działa świetlica, której zasady działania ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, z rodzin niedostosowanych społecznie oraz ze względu na organizację dojazdów do Szkoły.

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

4. Czas pracy świetlicy wynika z arkusza organizacyjnego szkoły.

5. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas  w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

6. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor.

7. Wychowawca świetlicy odpowiada w szczególności za:

1) całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej w świetlicy;

2) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi;

3) wyposażenie świetlicy;

4) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;

5) dbałość o aktualny wystrój świetlicy;

6) udział w pracy zespołów: wychowawczego i samokształcącego, współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych dzieciom wymagającym szczególnej opieki;

7) uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.

8. Pracownik świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej i składa okresowe sprawozdania
 ze swojej działalności.

9. Dokumentacja świetlicy to:

1) roczny i comiesięczny plan pracy;

2) dziennik zajęć;

3) karty zgłoszeń dziecka;

4) regulamin świetlicy;

5) ramowy rozkład dnia.

Stołówka szkolna

§ 20

1. W Szkole funkcjonuje  stołówka zapewniająca możliwość odpłatnego spożycia jednego posiłku dziennie.

2. Wysokość opłat za obiady ustala organ prowadzący Szkołę.

3. Dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej można przyznać obiady bezpłatne lub z częściową odpłatnością. Decyzję taką podejmuje organ prowadzący na wniosek rodziców, wychowawcy klasowego lub Dyrektora Szkoły.

Zadania logopedy

§ 21

1. W Szkole funkcjonuje logopeda.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnoza logopedyczna poprzez:

a) prowadzenie badań logopedycznych,

b) udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom dotyczących zdiagnozowanych dzieci,

c) dalsza opieka logopedyczna nad dzieckiem oraz kierowanie do innych specjalistów.

2) terapia logopedyczna poprzez:

a) prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy,

3) edukacja poprzez:

a) spotkania z rodzicami na terenie Szkoły,

b) pomoc metodyczną nauczycielom w prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 23

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

1a. Wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek zgłaszać Dyrektorowi usterki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów znajdujących się na terenie Szkoły.

2. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, kierując się;

1) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;

2) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły;

3) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną.

3. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

4. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej  pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.

5. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

6. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należą w szczególności:

1) prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym opracowanie odpowiednich wymagań edukacyjnych;

2) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Szkoły;

3) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

4) bezstronne i obiektywne oraz systematyczne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych;

6) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

8) znajomość i przestrzeganie Statutu Szkoły;

9) wpisy do dziennika lekcyjnego i prowadzenie dziennika koła zainteresowań;

10) pisemne opracowanie na każde półrocze planu pracy ustalonego obowiązującym programem nauczania i przedstawienie go Dyrektorowi Szkoły;

11) sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów wynikających z przydzielonych zadań;

12) opracowanie programu nauczania jeśli uczeń ma przydzielony indywidualny tok nauki;

13) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, w czasie których nauczyciel zajmuje się realizacją  programu, nie może w tym czasie przyjmować rodziców lub wykonywać innych prac, nie może wyjść z klasy bez pozostawienia jej opiece osoby uprawnionej;

14) kontrola obecności uczniów i zwracanie uwagi na spóźnienia;

15) nie zwalnianie ucznia bez osobistej opieki lub pisemnej zgody rodziców (opiekunów);

16) dbanie o porządek w salach i na korytarzu oraz w pokoju nauczycielskim;

17) systematyczne kontrolowanie miejsca, gdzie prowadzi zajęcia i zgłaszanie natychmiast dostrzeżonych zagrożeń  Dyrektorowi Szkoły;

18) wypełnianie obowiązków nauczyciela dyżurującego;

19) wypełnianie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego;

20) ustalenie regulaminów pracowni ( klasopracowni) i dopilnowanie aby uczniowie w czasie zajęć przestrzegali ich.

Wychowawcy klasy

§ 24

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział – klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap edukacyjny.

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej klasy do chwili ukończenia przez uczniów nauki w ostatniej klasie danego etapu edukacyjnego, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami):

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z programu wychowawczego Szkoły;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów;

4) utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami) uczniów w celu:

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z nimi, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączenie ich w sprawy klasy i Szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia;

6) ustala ocenę zachowania swych wychowanków;

7) informuje uczniów i rodziców o kryteriach zachowania oraz powiadamia ich o warunkach, sposobie i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi rocznej nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentacje pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału, tj. dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo szkolne, listy, sprawozdania, korespondencja z rodzicami.

8. Wychowawca klasy prowadzi zeszyt wychowawcy będący dokumentem szkolnym i zawierającym:

1) uwagi pozytywne o uczniu;

2) uwagi negatywne o uczniu;

3) przyznane nagrody;

4) udzielone kary.

9. Wpisów do zeszytu wychowawcy może dokonywać każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie.

10. Zeszyt wychowawcy po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest przekazywany do sekretariatu razem z dziennikiem lekcyjnym.

Rozdział 6.

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 25

1. Cele wewnątrzszkolnego oceniania to w szczególności:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  oraz o postępach w tym zakresie;

 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

 

2) bieżące ocenianie i śródroczne oraz roczne klasyfikowanie z przedmiotów obowiązkowych i zachowania według zasad przyjętych w Szkole;

 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane, rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

3.Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (okresowej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

8. W Gimnazjum w Ponicach informacje, na temat postępów i trudności swoich dzieci, mogą uzyskać rodzice każdorazowo podczas wywiadówek i dni otwartych ( jeden raz w miesiącu).Informacji udzielają także nauczyciele w każdym innym terminie z wyjątkiem czasu, w którym prowadzą zajęcia edukacyjne, pełnią dyżur lub wykonują inne obowiązki wynikające z pełnionej funkcji i przydziału.

 

9. Na pierwszym spotkaniu informacyjnym z rodzicami wychowawca podaje wszystkie  terminy spotkań informacyjnych, wywiadowczych i indywidualnych z nauczycielami przewidzianych w bieżącym roku szkolnym.

 

10. W sytuacjach lub przypadku kiedy rodzice nie zjawiają się w szkole z własnej inicjatywy na spotkaniach wyznaczonych, wychowawca lub nauczyciel prowadzący konkretne zajęcia edukacyjne kieruje pisemną prośbę w dzienniczku lub zeszycie korespondencji o kontakt z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

 

11. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce poprzez systematyczne wpisywanie ocen do dzienniczków i w czasie spotkań informacyjnych.

Skala oceniania

§ 26

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne i roczne w kl. I – III ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6 –cel;

2) stopień bardzo dobry -5 bdb;

3) stopień dobry -4-db;

4) stopień dostateczny -3 –dst;

5) stopień dopuszczający -2 –dop;

6) stopień niedostateczny -1 –nast.

2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” , „ – ”.

3. Kryteria ogólne dla poszczególnych ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował umiejętności i wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował umiejętności i wiadomości na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

b) rozwiązuje ( wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)ma braki w opanowaniu podstaw programowych,

b) rozwiązuje ( wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać) zadań o niewielkim ( elementarnym) stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

4. Szczegółowe kryteria stopni uwzględniające wymagania edukacyjne formułują nauczyciele przedmiotów uwzględniając ogólne kryteria stopni z ust.3.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia, co najmniej jednej pracy kontrolnej w przypadku realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w tygodniu. W pozostałych przypadkach liczba ocen powinna być co najmniej dwukrotnie większa . Wyniki prac kontrolnych należy wpisać do dziennika, do tygodnia od napisania pracy – kolorem czerwonym.

6. Prace kontrolne po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

7. Pracami kontrolnymi są: sprawdzian, zadanie klasowe, test, praktyczny sprawdzian umiejętności, kartkówka, dyktando, które obejmują wyodrębnione treści nauczania w realizowanym programie.

8. Oceny bieżące należy wpisać do dziennika lekcyjnego od razu po ich ustaleniu.

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne  wpisuje się w jednej linijce w pełnym brzmieniu, przy ocenianiu bieżącym można stosować skróty.

Ocenianie zachowania

§ 28

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o piękno mowy ojczystej;

4) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób;

5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

6) okazywanie szacunku innym osobom.

2. W klasach I – III oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne i roczne zachowania ustala się w stopniach według skali:

1) wzorowe – wz;

2) bardzo dobre – bdb;

3) dobre – db;

4) poprawne – pop;

5) nieodpowiednie – ndp;

6) naganne – ng.

3. Sposób oceniania:

1) zachowanie ucznia może ocenić każdy nauczyciel na bieżąco, w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i innych sytuacji poza szkołą;

 

2) zachowanie ucznia ocenia się co miesiąc na podstawie samooceny każdego ucznia, opinii klasy, wychowawcy i innych nauczycieli i pracowników szkoły;

 

3) pomocny przy ocenianiu zachowania uczniów ma być zeszyt wychowawcy, w którym nauczyciele mają obowiązek wpisywać uwagi i pochwały uczniom;

 

4) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy i ocenianego ucznia;

 

5) ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania wpisuje się słownie w pełnym brzmieniu, przy ocenianiu bieżącym można użyć skrótu;

 

6) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

4. Kryteria ocen zachowania w klasach I – III:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i Szkole,

b) chętnie pomaga słabszym kolegom,

c) jest uczciwy, nie ściąga na sprawdzianach , przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie, zawsze mówi prawdę,

d) nie ma wpisu o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez Szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

e) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz Szkoły, klasy i środowiska, aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu,

f) jest pilny w nauce i sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,

g) systematycznie uczęszcza do Szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się bez uzasadnionego powodu, na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,

h) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz kolegów,

i) nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających,

j) reprezentuje szkołę i gminę w różnego rodzaju zawodach i konkursach,

k) zawsze przestrzega regulaminów zachowania w czasie zajęć i na przerwach, zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze Szkoły oraz regulaminów: pracowni szkolnych, biblioteki i wycieczek szkolnych,

l) zawsze nosi jednolity i galowy strój uczniowski, ustalony przez Szkołę,

m) nigdy nie używa na terenie szkoły, bez wyraźnej konieczności, telefonu komórkowego,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega Statutu Szkoły,

b) jest pilny w nauce i sumiennie wywiązuje się z obowiązków  powierzonych mu przez nauczyciela,

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

d) systematycznie uczęszcza do szkoły, a nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w ciągu półrocza ma nie więcej niż 3 godz. nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia,

e) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi,

f) nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników Szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez Szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

g) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, jest uczciwy w wypełnianiu obowiązków szkolnych,

h) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

i) nie ulega nałogom,

j) zawsze przestrzega regulaminów zachowania w czasie zajęć i na przerwach, zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze Szkoły oraz regulaminów: pracowni szkolnych, biblioteki i wycieczek szkolnych,

k) zawsze nosi jednolity i galowy strój uczniowski, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Szkołę,

l) nie używa na terenie Szkoły, bez wyraźnej konieczności, telefonu komórkowego,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega Statutu Szkoły i pracuje na miarę swoich możliwości,

b) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

c) systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma nie więcej niż 5 godz. nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 5 spóźnień w półroczu,

d) nie przeszkadza na zajęciach, nie uczestniczy i nie prowokuje bójek, kłótni - szczególnie z młodszymi i słabszymi,

e) zachowuje się kulturalnie, w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż trzy pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, drobne uchybienia stara się szybko naprawić,

f) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia,

g) nie ulega nałogom,

h) pomaga kolegom np. w nauce,

i) przestrzega regulaminów zachowania w czasie zajęć i na przerwach, zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze Szkoły oraz regulaminów: pracowni szkolnych, biblioteki i wycieczek szkolnych,

j) nosi regularnie jednolity i galowy strój uczniowski, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Szkołę,

k) nie używa na terenie Szkoły, bez wyraźnej konieczności, telefonu komórkowego

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) nie pracuje na miarę swoich możliwości,

b) z małymi uchybieniami przestrzega Statutu Szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

c) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,

d) nieregularnie usprawiedliwia nieobecności w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 10 godzin lub spóźnił się nie więcej niż 10 razy,

e) w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości,

f) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

g) sporadycznie przeszkadza na zajęciach oraz czasem prowokuje i uczestniczy w kłótniach,

h) sporadycznie narusza regulaminy zachowania w czasie zajęć i na przerwach, zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze Szkoły oraz regulaminów: pracowni szkolnych, biblioteki i wycieczek szkolnych,

i) nosi nieregularnie jednolity i galowy strój uczniowski, wbrew zasadom ustalonym przez Szkołę,

j) używa sporadycznie na terenie Szkoły, bez wyraźnej konieczności, telefonu komórkowego,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień Statutu Szkoły,

b) ze względu na swoje zachowania stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych, przynosi niebezpieczne narzędzia, opuszcza teren szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych lub oddala się od grupy zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu swojemu lub innych,

c) ulega nałogom, wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników Szkoły lub kolegów, nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin,

d) w ciągu półrocza otrzymał więcej niż 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu,

e) nie wykonuje żadnych prac na rzecz Szkoły i klasy, bądź się z nich nie wywiązuje,

f) nie wykonuje poleceń nauczyciela,

g) regularnie przeszkadza na zajęciach, uczestniczy i prowokuje bójki i kłótnie - szczególnie z młodszymi i słabszymi,

h) nie przestrzega regulaminów zachowania w czasie zajęć i na przerwach, zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze Szkoły oraz regulaminów: pracowni szkolnych, biblioteki i wycieczek szkolnych,

i) regularnie nie nosi jednolitego i galowego stroju uczniowskiego, wbrew zasadom ustalonym przez Szkołę,

j) często używa na terenie Szkoły, bez wyraźnej konieczności, telefonu komórkowego,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) regularnie dopuszczał się łamania postanowień Statutu Szkoły,

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,

c) prowokuje i bierze udział w bójkach, kłótniach i konfliktach,

d) stosuje różnego rodzaju przemoc, szantaż  i  zastraszanie, znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,

e) wyłudza pieniądze od innych uczniów, dopuszcza się kradzieży,

f) rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,

g) wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 % zajęć edukacyjnych,

h) w ciągu półrocza otrzymał ponad 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,

i) wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników Szkoły lub kolegów,

j) opuszcza teren Szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych,

k) ulega nałogom, nie wykazuje poprawy mimo podejmowania przez szkołę środków zaradczych (rozmowy z wychowawcą i rodzicami, terapia w poradni, kary statutowe wychowawcy i Dyrektora Szkoły,

l) świadomie i permanentnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,

m) świadomie i permanentnie łamie regulaminy zachowania w czasie zajęć i na przerwach, zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze Szkoły oraz regulaminy: pracowni szkolnych, biblioteki i wycieczek szkolnych,

n) regularnie nie nosi jednolitego i galowego stroju uczniowskiego, wbrew zasadom ustalonym przez Szkołę,

o) często używa na terenie Szkoły, bez wyraźnej konieczności, telefonu komórkowego.

5. Ocena kwalifikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z zastrzeżeniem ust 6.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończenia Szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania.

Klasyfikowanie

§ 29

1. Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali § 28, ust.3 oraz oceny zachowania. według skali§ 29, ust. 4.

2. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego zgodnie z przyjętym podziałem roku szkolnego na dwa okresy (półrocza):

1) I okres (półrocze) – od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do 31 stycznia, a w przypadku gdy termin ferii zimowych przypada w styczniu, w ostatnim tygodniu przed feriami;

2) II okres (półrocze) – od zakończenia pierwszego okresu nauki do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

3. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w danym okresie.

4. O przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych informują uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciele prowadzący zajęcia, a zachowania, wychowawca na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym  rubryce: Ocena postępów w nauce i zachowaniu.

5. Rodzice/opiekuni potwierdzają uzyskanie w/w informacji własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym w rozdziale „Kontakty z rodzicami”. W przypadku nie zgłoszenia się rodzica/opiekuna do szkoły, należy powyższą informację, za potwierdzeniem zwrotnym, przekazać rodzicom/opiekunom na piśmie. Potwierdzoną informację należy dołączyć do dokumentacji wychowawcy klasowego.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów ze specyficznymi potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi

§ 30

1. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (publicznej i niepublicznej) nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnie przyjętym wymaganiom (dotyczy uczniów z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią, niedowidzących, niedosłyszących).

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.

3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki i muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

5. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na okres półrocza lub całego roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony/a”.

 

7. Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi i polegają na podsumowaniu ich osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego.

 

8.Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi i ustala je nauczyciel prowadzący na koniec każdego miesiąca nauki. Nawet niewielkie postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 

9. Rodzice dziecka lub nauczyciel uczący dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w porozumieniu z rodzicami kierując się dobrem ucznia mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o wydłużenie etapu kształcenia.

 

10. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

11. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 31

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

2.Wniosek, wyrażony w formie pisemnej, zawierający uzasadnienie podwyższenia oceny, należy złożyć w ciągu 3 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.

3.Wniosek o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych rozpatruje nauczyciel prowadzący zajęcia nie później, niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w oparciu o udokumentowane realizowanie wymagań edukacyjnych z danego przedmiotu i obowiązków ucznia wynikających z §.26, ust.3 Statutu Szkoły.

 

4.Po stwierdzeniu zasadności wniosku , nauczyciel dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w obszarze uznanym za konieczny i podwyższa ocenę, jeśli sprawdzian wypada pozytywnie. W  przypadku braku zasadności utrzymuje ocenę zaproponowaną wcześniej.

 

5.Wniosek o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania rozpatruje wychowawca nie później, niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia w §. 28, ust.8  Statutu Szkoły.

 

6.Ponowne rozpatrzenie przewidywanej oceny dokonuje się w obecności ucznia, po stwierdzeniu zasadności wniosku, wychowawca podwyższa ocenę, w przypadku braku zasadności utrzymuje ocenę proponowaną wcześniej.

 

7.Ustalone przez nauczyciela lub wychowawcę w ten sposób oceny są ostateczne w tym trybie postępowania. Nie mogą one być niższe od oceny przewidywanej.

 

8.Warunki i tryb odwołania się od ustalonej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania określa szczegółowo Rozporządzenie.

Promowanie uczniów

§ 33

1.Szczegółowe zasady promocji i promocji z wyróżnieniem szczegółowo określa Rozporządzenie.

 

2.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, za zgodą Rady Pedagogicznej może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej, gdy nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący stwierdzi, że możliwości edukacyjne ucznia pozwalają mu na uzupełnienie braków w następnym roku szkolnym.

3. Promowanie warunkowe może nastąpić tylko raz w ciągu nauki w gimnazjum.

4. Szczegółowe zasady ukończenia Szkoły określa Rozporządzenie.

Egzamin poprawkowy

§ 34

1.Sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminów poprawkowych szczegółowo określa Rozporządzenie.

 

2. Uczeń może być dopuszczony do dwóch egzaminów poprawkowych gdy:

1) posiada co najmniej ocenę dobrą z zachowania;

2) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności;

3) systematycznie uczęszczał na zajęcia wyrównawcze;

4) korzystał z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej pomocy społecznej.

 

3. Decyzję o dopuszczeniu do dwóch egzaminów poprawkowych podejmuje Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.

 

4. Dopuszczenie do dwóch egzaminów poprawkowych może nastąpić tylko raz w ciągu nauki w gimnazjum.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 35

1.Sposób organizacji przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych szczegółowo określa Rozporządzenie.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na swój wniosek lub pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów)złożony do 2 dni po klasyfikacyjnym śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

3. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego z powodu wymienionego w ust.1 podejmuje Rada Pedagogiczna po dokładnym przeanalizowaniu przyczyn nieobecności ucznia.

 

4. Dopuszcza się do egzaminu klasyfikacyjnego ucznia, który przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie miał możliwości uczestniczenia w jakiejkolwiek formie zajęć.

 

Egzamin gimnazjalny

§ 35a

1. Termin, warunki, sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu w kl. III szczegółowo określa Rozporządzenie i decyzja przewodniczącego CKE ( Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

Rozdział 7

Uczniowie Szkoły

§ 36

1. Warunki naboru uczniów oraz realizacja obowiązku szkolnego w Szkole są zgodne z założeniami właściwej ustawy.

2. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego gminę przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Szkoły, listę przyjętych ustala się na podstawie następujących kryteriów:

·        1) kandydat uzyskał min. 75% ogólnej liczby punktów ze sprawdzianu po szkole podstawowej;

·        2) kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach itp.;

·        3) kandydat uzyskał ocenę wzorową lub bardzo dobrą zachowania;

·        4) kandydat uzyskał pozytywną opinię z poprzedniej szkoły.

4. Uczniowie klasy pierwszej składają uroczyste ślubowanie.

Prawa i obowiązki ucznia Szkoły

§ 37

1. Uczeń Szkoły ma prawo do:

1) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania;

2) tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, tajemnicy w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

5) wypoczynku i korzystania z zorganizowanych form kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez:

a) uczestnictwo w dyskotekach i imprezach szkolnych,

b) uczestnictwo w pracach organizacji szkolnych,

c) prawo do zrzeszania się i wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,

d) uczestnictwo w wycieczkach,

6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

7) nietykalności osobistej;

8) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej  oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

9) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

10) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania pomocy materialnej;

11) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;

12) zwracania się o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów do wszystkich dorosłych pracowników Szkoły.

2. Uczeń Szkoły jest zobowiązany do:

·        1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

·         

·        2) usprawiedliwiania każdej nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w następującej formie:

·         

·              a) oświadczenia rodziców z usprawiedliwieniem przyczyny nieobecności – do 5 dni absencji,

·              b) zaświadczenia lekarskiego – powyżej 5 dni absencji,

·              c) wniosek o usprawiedliwienie nieobecności zawierający uzasadnienie wpisuje się do dzienniczka ucznia,

·        3) noszenia schludnego stroju szkolnego, ustalonego według odrębnych przepisów;

·        4) systematycznego przygotowywania się do zajęć, pisania prac pisemnych, odrabiania zadań domowych, spełniania wymagań określonych przez nauczyciela;

·        5) zachowania należytej uwagi, w czasie zajęć lekcyjnych nie rozmawianie z innymi uczniami w czasie lekcji, zabieranie głosu, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;

·        6) wyłączenia przed lekcją telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych i bezwzględnego zakazu używania ich w czasie zajęć edukacyjnych;

·        7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów;

·        8) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;

·        9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;

·        10) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły;

·        11) dbania o piękno mowy ojczystej;

·        12) szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;

·        13) reagowania na zło ,krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią, przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

·        14) odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów;

·        15) dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny;

·        16) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Nagrody, wyróżnienia i kary

§ 38

1. Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia lub nagrody:

1) pochwała wychowawcy klasy;

2) pochwała Samorządu Uczniowskiego;

3) pochwała Dyrektora Szkoły;

4) dyplom;

5) nagroda rzeczowa;

6) list gratulacyjny dla rodziców.

2. Nagrodę można otrzymać za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;

2) pracę na rzecz Szkoły i środowiska oraz wolontariat;

3) wyniki w konkursach i zawodach sportowych;

4) pomoc koleżeńską;

5) pracę w Samorządzie.

3 Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy;

2) upomnienie Dyrektora Szkoły;

3) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

4) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

5) nagana Dyrektora Szkoły;

6) przeniesienie do innej szkoły.

5.Uczeń może być ukarany za:

1) złe zachowanie;

2) stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;

3) kradzieże;

4) posiadanie, wnoszenie i używanie na terenie Szkoły: papierosów, alkoholu, narkotyków i szkodliwych dla zdrowia używek oraz ostrych narzędzi;

5) wulgarne słownictwo;

6) rażące zaniedbanie obowiązków szkolnych;

7) świadome niszczenie mienia szkolnego i publicznego.

5. Rodzaj nagrody lub kary określa wychowawca, konsultując się z nauczycielami innych przedmiotów.

6. Za zniszczone przez ucznia mienie Szkoły lub własność innego ucznia, odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice ( opiekunowie).

7. Szkoła ma obowiązek, za pośrednictwem wychowawcy klasowego, poinformowania rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 38a

1) W przypadku, gdy uczeń uważa iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zwrócić się do wychowawcy lub innego członka Rady Pedagogicznej, obdarzonego przez nich zaufaniem, a za ich pośrednictwem złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły.

2) Osoba, do której odwołanie zostało skierowane, niezwłocznie podejmuje działania wyjaśniające, a decyzję o utrzymaniu lub zawieszeniu kary podejmuje Dyrektor Szkoły wraz z zespołem wychowawców, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenie zażalenia.

3) W przypadku zasadności złożonego zażalenia, Dyrektor wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla ucznia podejmuje czynności likwidujące ich skutki.

4. W przypadku braku zasadności złożonego zażalenia, uczeń mając świadomość nieuchronności kary, musi ją zaakceptować.

5 Wniosek Dyrektora, o którym mowa w ust. 3 następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

6. Od ostatecznej decyzji nie ma odwołania.

7. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary Dyrektora Szkoły w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę, innego nauczyciela Szkoły lub Samorząd Szkolny.

8. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Warunki pobytu w Szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo

§ 38b

1. Szkoła stwarza uczniom warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. W tym zakresie podejmuje następujące działania:

1) współpraca z gminną służbą zdrowia poprzez prelekcje i pogadanki;

2) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rabce Zdroju w wydawaniu orzeczeń i opinii uczniom oraz pedagogizacji dzieci i rodziców( prawnych opiekunów);

3) współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Radzie Miasta Rabka Zdrój;

4) współdziałanie z rodzicami i uczniami w tworzeniu programu wychowawczego Szkoły, programu profilaktyki oraz wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 39

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi ustawy o systemie oświaty.

§ 40

2. Szkoły prowadzi i przechowuje dokumentację  zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami.

§ 41

1. Wszelkie zmiany w Statucie leżą w kompetencji Rady Pedagogicznej.

2. Nowelizacja Statutu następuje w drodze uchwały.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

4. Statut Szkoły otrzymują wszystkie organy Szkoły. Jego kopia jest dostępna w bibliotece szkolnej.