STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.

ANTONINY

ZACHARY – WNĘKOWEJ

W PONICACH

         

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka Szkoły § 1–2 ………………………s. 3.

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania Szkoły § 3 – 5……………......................s. 4 – 6.

ROZDZIAŁ III. Organy Szkoły § 6 - 11………………………………..s. 7 - 11       

ROZDZIAŁ IV. Organizacja Szkoły § 12 - 22………………………...s. 12 - 20

ROZDZIAŁ V. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 23-24….........s. 21 - 23                     

ROZDZIAŁ VI. Szczegółowe zasady oceniania § 25 – 35…………...s. 24 – 47

ROZDZIAŁ VII. Uczniowie Szkoły § 36 – 38……………………….s. 48 – 51.

ROZDZIAŁ VIII. Postanowienia końcowe § 39……………………..s. 52 – 53.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I.  Ogólna charakterystyka Szkoły

§ 1

 1. Nazwa szkoły zwanej dalej Szkołą brzmi : Szkoła Podstawowa im Antoniny Zachary – Wnękowej w Ponicach.

 

 1. Szkoła jest placówką publiczną.

 

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Rabka Zdrój.

 

 1. Organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

 1. Siedzibą Szkoły jest budynek i posesja w Ponicach pod nr 105.

 

 1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat.

§ 2

 1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

 

 1. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także zysków uzyskanych  z wynajmu pomieszczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II.   Cele i zadania Szkoły.

§ 3

Cele i zadania Szkoły to w szczególności:

 1. Umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego, określonego w ustawie o systemie oświaty.

       2.  Realizacja podstaw programowych ustalonych dla szkoły podstawowej.

 1. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.

 

 1. Umożliwienie uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w celu uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i podjęcia nauki w gimnazjum.

 

 1.   Kształcenie i wychowanie dzieci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu oraz poszanowania dla narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

 

 1. Sprawowanie  opieki  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.

 

 1. Opracowanie szkolnego programu wychowawczego.

 

 1. Opracowanie szkolnego programu profilaktycznego.

§ 4

 1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez:

a)      integrację wiedzy nauczanej przez:

-         kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

-         bloki przedmiotowe w klasach IV-VI,

-        edukację: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w rodzinie i  społeczeństwie,

b)     prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno wyrównawczych , zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych, reedukacyjnych,

d)      prowadzenie lekcji religii w szkole,

e)     pracę wychowawczą wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce Zdrój, współpracą z Sądem Rodzinnym, Komendą Powiatową Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

f)      naukę języka obcego,

 1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do niej.

 

 1. Systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów.

 

 1. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe).

 

 1. Umożliwia spożywanie posiłków.

 

 1. Zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w placówce i poza nią.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

a)       równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,

b)      różnorodność zajęć w każdym dniu,

c)  nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć, z wyjątkiem    przedmiotów, których program tego wymaga,  

 1. Dyrektor organizuje dla pracowników Szkoły różne formy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów.

 

 1. Udział uczniów w pracach na rzecz Szkoły i środowiska ma miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

 

 1. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych  z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

 

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek  organizowanych  przez nią określa regulamin organizowania wycieczek SP im. A. Zachary – Wnękowej w Ponicach.

 

 

 

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 5

 1. W Szkole tworzy się następujące zespoły:

a)      kształcenia zintegrowanego

b)      klas IV-VI

c)      wychowawczy kl. I – VI

d)     inne doraźnie powoływane zespoły problemowe

 1. Zasady działania zespołów nauczycielskich:

a)      kształcenie zintegrowane:

- organizowanie doskonalenia nauczycieli poprzez dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymianę doświadczeń i pomocy dydaktycznych, opracowywanie sprawdzianów, kart samooceny uczniów itp.

- prowadzenie lekcji koleżeńskich i lekcji otwartych,

b) klasy IV-VI:

- podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych,

- prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych,

- współpraca z ośrodkami uniwersyteckimi,

- przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i środowiskowych, zawodów sportowych,

- przygotowywanie, przeprowadzanie i analizowanie wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych,

c) wychowawczy kl. I – VI:

- opracowywanie podstawowej dokumentacji Szkoły w zakresie opieki i wychowania oraz pomocy materialnej,

- wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli poprzez organizowanie zajęć i szkoleń  dla uczniów i rodziców,

- rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów,

- określanie czynników mających wpływ na trudności w nauce i niepowodzenia szkolne,

- podejmowanie działań w zakresie edukacji profilaktycznej i prozdrowotnej wśród uczniów i rodziców, 

Rozdział III.  Organy Szkoły.

§ 6

1.      Organami Szkoły są:

a)      Dyrektor Szkoły

b)   Rada Pedagogiczna

c)    Rada Rodziców

d)    Samorząd Uczniowski

2.      Uprawnienia i zakres obowiązków organów Szkoły reguluje ustawa. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

Dyrektor Szkoły

 § 7

1.      Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powołany na to stanowisko przez organ prowadzący Szkołę

2.      Dyrektor Szkoły wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:

a)     kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,

b)     sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli  i wychowawców,

c)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

d)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje te, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz kuratora oświaty,

f)      powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,

g)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

h)      zarządza finansami Szkoły,

i)       opracowuje projekt arkusza organizacyjnego,

j)       dba o powierzone mienie,

k)     dokonuje oceny pracy nauczycieli,

l)       realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela,

m)   kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,

n)     reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

p)     współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

q)     rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły,

r)       przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów Szkoły,

s)     przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, a także występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nich,

t)      prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

u)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

w)  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wydać zgodę na działalność w Szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie jej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Rada Pedagogiczna

 § 8

1.       Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

2.       Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.

3.      Posiedzenia Rady Pedagogicznej, analizujące wnioski Dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy:

a)      Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

b)      organu prowadzącego Szkołę,

c)      na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

d)   na wniosek organu nadzoru pedagogicznego

4.      Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.

5.      Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.

6.      W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna :

a)      zatwierdza plan pracy Szkoły,

b)      zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)  opracowuje i uchwala wewnątrzszkolne zasady oceniania,

e)  opracowuje i uchwala program wychowawczy i program profilaktyki Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

      7.    Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) roczną organizację pracy Szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)     projekt planu finansowego Szkoły, w szczególności propozycje dotyczące uzupełniania pomocy dydaktycznych oraz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli,

c)      arkusz organizacyjny szkoły oraz propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d)     wnioski Dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

      8.   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian oraz uchwala

go  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego,

9.      Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwo- łanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.

Rada Rodziców

 § 9

1.     Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz wspieranie działalności statutowej Szkoły. Do jej kompetencji należy:

a)      występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi pracy Szkoły,

b)      inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Szkoły,

c)     gromadzenie funduszy dla wspierani działalności Szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

d)  opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

      2. Zasady tworzenia i pracy Rady Rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie  przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

Samorząd Uczniowski

 § 10

1.      W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2.     Organ Samorządu – Szkolna Rada Uczniowska jest reprezentantem ogółu uczniów Szkoły, a podstawą jej działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim regulamin Samorządu zatwierdzony przez wszystkich uczniów Szkoły.

3.      Regulamin Samorządu określa m.in.:

a)      strukturę, liczebność i kadencję organów Samorządu,

b)      tryb wybierania władz Samorządu i sposób podejmowania uchwał,

5.      Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szkoły, a w szczególności odnoszących się do praw i obowiązków uczniów.

6.  Samorząd opiniuje w szczególności program wychowawczy i program profilaktyki    Szkoły.

7. Uczniowie mają prawo wyboru, w porozumieniu z Dyrektorem, nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, a porozumieniu z opiekunem – redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 

 

Współpraca i rozstrzyganie sporów między organami Szkoły

§ 11

1.      Zasady współdziałania organów Szkoły.

a)     wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji, z poszanowaniem prawa do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

b)      rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają w formie pisemnej organom Szkoły swoje wnioski i opinie,

c)      przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informacje dotycząca przebiegu sprawy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku,

2.      Zasady rozwiązywania sytuacji spornych w Szkole.

a)      spory wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie Szkoły,

b)     w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły, Dyrektor Szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania; każdy z organów Szkoły ma możliwość obrony swojego stanowiska,

c)      wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do Dyrektora Szkoły skargi i wnioski w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły, pocztą zwykłą lub elektroniczną ) lub w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie); Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę  o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi,

d)   rozjemcą w sporze nauczyciela z uczniem jest Dyrektor Szkoły,

e)      spór między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

f)       spór między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną, Samorządem lub Radą Rodziców rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

g)      Dyrektor Szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład  której wchodzą w równej liczbie (po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie,

h)       W przypadku gdy strony  nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka lub właściwego sądu.

 

ROZDZIAŁ IV.   Organizacja Szkoły.

§ 12

1.  Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest   arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego  planu nauczania , o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

 2.    Arkusz organizacji musi on być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe działające w Szkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący Szkołę zatwierdza go do 30 maja danego roku.

 3.    W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4.     Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, Dyrektor Szkoły z uwzględnienie zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

5.     Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

6.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów,  którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania, zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania.

7.      Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów.

8.     W Szkole istnieje oddział przedszkolny realizujące program wychowania przedszkolnego.

9.     Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych Szkoły oraz wielkości sali i pomieszczenia dydaktycznego.

10.  Podział na grupy dotyczy  zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

11.  W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podział na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

12.  Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

Organizacja zajęć

§ 13 

1.      Zajęcia w Szkole prowadzone są:

a)      w systemie klasowo – lekcyjnym,

b)      w toku nauczania indywidualnego,

c)      w układzie zajęć pozalekcyjnych.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 min.

3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

4.     Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

5.      W uzasadnionych wypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych czy programów autorskich, możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora Szkoły.

Organizacja oddziałów terapeutycznych i wyrównawczych

§ 14 

1.      Formy opieki i pomocy uczniom:

     a)     zajęcia rewalidacyjne obejmują uczniów niepełnosprawnych oraz mających trudności w opanowaniu materiału dydaktycznego,

     b)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu nauczania – zajęcia prowadzi się w grupach liczących 4 – 8 uczniów, 

     c)  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauczaniu, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej – zajęcia prowadzi się w grupach liczących 2 do 5 uczniów,

     d)     zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę – zajęcia prowadzi się w grupach liczących 2 do 4 uczniów,

      h)    porady, konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli,

          i)  warsztaty dla nauczycieli i rodziców organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych,

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana do czasu złagodzenia lub     wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia odpowiednią formą pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za  zgodą organu prowadzącego, specjalistyczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone indywidualnie.

 3.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach IV-VI, Dla uczniów z deficytami zatrudnia się specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

§ 15

1. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne zostają przedstawione najpóźniej na ostatniej  radzie pedagogicznej roku szkolnego poprzedzającego termin wdrożenia projektu.

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej zostają wdrożone od pierwszego   dnia nauki w nowym roku szkolnym.

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych

§ 16

1. Szkoła dostosowuje formy opieki nad uczniami do ich wieku i potrzeb środowiska.

2. Szkoła w miarę posiadanych środków i możliwości organizuje zajęcia dodatkowe:

- dydaktyczne, rozszerzające wiedzę ucznia z zakresu jednego przedmiotu lub grupy przedmiotów szkolnych,

- opiekuńczo – wychowawcze

- sportowe

- rozwijające zainteresowania pozaszkolne i uzdolnienia dzieci

3. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor Szkoły w porozumieniu   z nauczycielami prowadzącymi, uwzględniając potrzeby  zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne Szkoły.

 

 Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie

§  17

1. Wychowawca klasy rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie pomocy                  materialnej i odżywiania.

2. Szkoła zgłasza dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej do Ośrodka Opieki Społecznej w celu otrzymania zapomogi lub refundacji kosztów obiadów.

3. Szkoła zgłasza do Ośrodka Opieki Społecznej dzieci kwalifikujących się do korzystania z bezpłatnych kolonii i zimowisk.

4. Dyrektor Szkoły zgłasza uczniów, w szczególnych wypadkach, do Rady Rodziców celem otrzymania zapomogi.

5. Szkoła współpracuje z radą sołecką celem finansowania programów profilaktycznych.

6. Szkoła stale współpracuje także z:

a) Rejonową Przychodnią Lekarską

b) Rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

c) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

7. Szczegółowe zasady współpracy z w/w instytucjami znajdują się w programie profilaktycznym Szkoły.

Biblioteka szkolna i czytelnia

§ 18 

1.     Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

2.     Biblioteka funkcjonuje zgodnie z właściwym jej regulaminem. Jej zadania to w szczególności:

a)     udostępnienie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

b)     udostępnienie zgromadzonego w niej sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim,

c)     prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych),

d)      gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych,

e)      korzystanie ze zbiorów audiowizualnych w czytelni.

3.      Biblioteka, stosując  właściwe sobie metody i środki. Pełni funkcje:

a)      kształcąco-wychowawczą poprzez:

-         rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

-         przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

-         kształcenie kultury czytelniczej,

-         wdrażanie do poszanowania książki,

-        udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

b)      opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

-         współdziałanie z nauczycielami,

-        wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,

-         otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

-         pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

c)     kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4.      Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza  należy:

a)      koordynowanie pracy w bibliotece:

-         opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

-         uzgadnianie stanu majątkowego z Dyrektorem Szkoły,

-         projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

-         sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa,

-        odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

b)      praca pedagogiczna:

-         gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

-         udostępnianie zbiorów,

-         udzielanie informacji bibliotecznych,

-         rozmowy z czytelnikami o książkach,

-         poradnictwo w wyborach czytelniczych,

-         udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,

-         aktywny udział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

-         informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i przekazywanie wniosków związanych z analizą czytelnictwa,

-         prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książce,

-         organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

-        dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

c)      praca organizacyjna:

-        gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-         opracowanie biblioteczne zbiorów,

-         selekcja zbiorów i ich bieżąca konserwacja,

-         wydzielenie księgozbioru podręcznego,

-         prowadzenie katalogów,

-         udostępnianie zbiorów,

d)      współpraca z rodzicami i instytucjami.

5.      Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły:

a)      zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie,

b)      zapewnia środki finansowe,

c)      zarządza scontrum zbiorów,

d)      zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,

e)      zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

f)        hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

Świetlica szkolna

 § 19

1.     W szkole działa świetlica, której zasady działania ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.      Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I-III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców i z klas IV-VI z rodzin niedostosowanych społecznie.

3.      Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

4.      Czas pracy świetlicy wynika z arkusza organizacyjnego szkoły.

5.     Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas  w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

6.      Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor.

7.      Wychowawca świetlicy odpowiada za:

a)   całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej w świetlicy,

b)    prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

c)   wyposażenie świetlicy,

d)    opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

e)   dbałość o aktualny wystrój świetlicy,

f)  udział w pracy zespołów: wychowawczego i samokształcącego, współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych dzieciom wymagającym szczególnej opieki,

      g)   uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.

8.      Pracownik świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej i składa semestralne sprawozdania ze swojej działalności..

9.      Dokumentacja świetlicy:

a)     roczny i comiesięczny plan pracy,

b)   dziennik zajęć,

c)    karty zgłoszeń dziecka,

d)    regulamin świetlicy,

e)    ramowy rozkład dnia

Stołówka szkolna

 § 20

     1.  W Szkole funkcjonuje  stołówka zapewniająca możliwość odpłatnego spożycia   jednego posiłku dziennie.

     2.    Wysokość opłat za obiady ustala organ prowadzący Szkołę.

     3.   Dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej można przyznać obiady  bezpłatne lub z częściową odpłatnością. Decyzję taką podejmuje organ prowadzący na wniosek rodziców, wychowawcy klasowego lub Dyrektora Szkoły. Podstawą do podjęcia takiej decyzji są środki pochodzące z funduszu pomocy społecznej, sponsorów lub Rady Rodziców.

 

Zadania logopedy

 § 21

1.      W Szkole funkcjonuje logopeda.

2.      Do zadań logopedy należy:

a)      diagnoza logopedyczna:

-         prowadzenie badań logopedycznych,

-        udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom dotyczących zdiagnozowanych dzieci,

-        dalsza opieka logopedyczna nad dzieckiem oraz kierowanie do innych specjalistów.

b)      terapia logopedyczna

-        prowadzenie ćwiczeń logopedycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

c)      edukacja :

-         spotkania z rodzicami na terenie Szkoły na temat rozwoju mowy,

-        pomoc metodyczna nauczycielom w prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych.

Bezpieczeństwo uczniów

§ 22 

       1. Uczniowie po przyjściu do Szkoły, od godz. 7.30 do zakończenia zajęć obowiązkowych     w danym dniu, otoczeni są opieką przez nauczycieli dyżurujących na korytarzach lub przez nauczyciela przebywającego na świetlicy.

      2.   Podczas lekcji za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel danego przedmiotu. Nie wolno wyprosić ucznia z zajęć.

       3. W czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami, od momentu ich wejścia na teren Szkoły, sprawuje nauczyciel lub osoba prowadząca zajęcia zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły.

       4. W czasie dyskotek szkolnych opiekę nad uczniami sprawuje co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest organizatorem imprezy.

       5.  Klasy I, II, III mają swoich nauczycieli – wychowawców, którzy roztaczają nad nimi opiekę przez okres trzech lat.

       6. W klasie I nauczyciel zaznajamia uczniów ze wszystkimi pomieszczeniami Szkoły i ich przeznaczeniem.

       7.  Nauczyciele klas I-III sprowadzają dzieci podczas przerwy obiadowej na stołówkę, a po zakończonych zajęciach sprowadzają do szatni. Nauczyciel kl. I pomaga dzieciom w ubieraniu się

8.     Zasady organizowania i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa Dyrektor Szkoły.

9.     Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji  i na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel prowadzący za niego zajęcia lub wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

 ROZDZIAŁ V.  Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

§ 23

1.         W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2.        Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, kierując się ;

a)      odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;

b)      realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły,

c)      bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną,

3.        Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności  dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę

4. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.

5.      Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

6.      Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

a)       prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym opracowanie odpowiednich wymagań edukacyjnych;

b)       dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Szkoły,

c)       wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

d)       bezstronne i obiektywne oraz systematyczne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

e)       udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych,

f)        dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

g)       doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

h)    znajomość i przestrzeganie Statutu Szkoły,

i)     wpisy do dziennika lekcyjnego i prowadzenie dziennika koła zainteresowań,

j)  pisemne opracowanie na każde półrocze planu wynikowego ustalonego obowiązującym programem nauczania i przedstawienie go Dyrektorowi Szkoły,

k)  sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów wynikających z przydzielo-nych zadań,

l)   opracowanie programu nauczania jeśli uczeń ma przydzielony indywidualny tok nauki,

ł)  punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, w czasie których nauczyciel zajmuje się realizacją programu, nie może w tym czasie przyjmować rodziców lub wykonywać innych prac, nie może wyjść z klasy bez pozostawienia jej opiece osoby uprawnionej,

m)   kontrola obecności uczniów i zwracanie uwagi na spóźnienia,

n)  nie zwalnianie ucznia bez osobistej opieki lub pisemnej zgody rodziców (opiekunów),

o)    dbanie o porządek w salach i na korytarzu oraz w pokoju nauczycielskim,

p)   systematyczne kontrolowanie miejsca, gdzie prowadzi zajęcia i zgłaszanie natychmiast dostrzeżonych zagrożeń  Dyrektorowi Szkoły,

r)    wypełnianie obowiązków nauczyciela dyżurującego,

s)   wypełnianie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego,

Wychowawcy klasy

§ 24 

1.      Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział – klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy.

a)      dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap edukacyjny,

b)     obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

c)      wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej klasy do chwili ukończenia przez uczniów nauki w ostatniej klasie danego etapu  edukacyjnego, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

2.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.

3.      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2:

a)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

b)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami):

-         różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

-         ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z programu wychowawczego Szkoły;

c)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów,

d)      utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami) uczniów w celu :

-         poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

-         współdziałania z nimi, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

-         włączenie ich w sprawy klasy i Szkoły.

e)     współpracuje z pedagogiem oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia,

f)   ustala ocenę zachowania swych wychowanków,

4.     Wychowawca prowadzi konieczną dokumentacje pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału, tj. dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo szkolne, listy, sprawozdania, korespondencja z rodzicami.

    

 

ROZDZIAŁ VI.  Szczegółowe zasady oceniania.

§ 25

1.      Cele szkolnego systemu oceniania:

a)      Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów służy rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów edukacyjnych uczniów w stosunku do wymagań wynikających z przyjętego programu szkoły,

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do    uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

 

b)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z przedmiotów obowiązkowych i zachowania według zasad przyjętych w Szkole,

 

c)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 

d)     ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane, rocznych ( śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz   rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

 

 1. Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

a)      ocenianiu podlegają:

-         osiągnięcia edukacyjne ucznia,

-         zachowanie ucznia,

b)     ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z podstawy programowej,

c)     ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych,

d)      informacje o wymaganiach edukacyjnych i sprawdzaniu osiągnięć szkolnych

-        nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszym spotkaniu z uczniami informują ich o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, informacja potwierdzona jest wpisem do dziennika lekcyjnego,

-        informacja o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów na początku każdego roku szkolnego za pośrednictwem wychowawcy w czasie zebrania informacyjnego, pisemne potwierdzenie winno znajdować się w dzienniku lekcyjnym w rubryce „ Kontakty z rodzicami”,

-        określone przez nauczycieli i wynikające z realizowanego programu wymagania edukacyjne oraz sposób sprawdzania osiągnięć uczniów udostępniane są wszystkim zainteresowanym uczniom i rodzicom w trakcie roku szkolnego za pośrednictwem czytelni szkolnej,

-         wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyjętych przez szkołę zasadach  oceniania zachowania (uczniowie są informowaniu w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, a rodzice na pierwszym zebraniu informacyjnym z wychowawcą, procedura pisemna - jak w przypadku wymagań edukacyjnych),

-        informacja o obowiązujących w Szkole zasadach oceniania zachowania udostępniana jest wszystkim zainteresowanym w trakcie roku szkolnego za pośrednictwem czytelni szkolnej,

Skala oceniania

 § 26

 1. Ocenianie ucznia odbywa się systematycznie, zgodnie z wewnętrznymi kryteriami oceniania oraz przyjętym harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć.

 

 1. Ocenie podlegają różnorodne formy aktywności ucznia, właściwe dla rodzaju danych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Wszyscy uczniowie są oceniani według tych samych kryteriów z zastrzeżeniem dotyczącym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

 

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania ustala się wg  skali określonej w szkolnych zasadach oceniania.

 

 1. Uczniowie klas I – III podlegają ciągłej obserwacji. Nauczyciel przeprowadza systematycznie sprawdziany:

 

a)      postępów w czytaniu,

 

b)      pisania zgodnie z poznanymi zasadami kaligrafii, ortografii, gramatyki i stylistyki,

 

c)      mówienia,

 

d)     sprawności rachunkowej i rozwiązywania zadań tekstowych,

 

e)      wiadomości i umiejętności praktycznych,

 

f)       wiadomości i umiejętności przyrodniczych, plastycznych, technicznych i muzycznych,

 

g)      umiejętności motoryczno – zdrowotnych,

 

h)      umiejętności pracy zespołowej,

 

i)        samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach złożonych,

 

j)        kultury osobistej,

 

 1. Nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, raz w miesiącu dokonuje zapisu wybranej    umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, artystyczno – technicznej, motoryczno – zdrowotnej i zachowania.

 

 1. Z religii i języka angielskiego uczniowie otrzymują oceny cząstkowe.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu 3 dni przedstawić na prośbę rodziców, Dyrektora, poradni lub pedagoga ocenę ucznia na piśmie.

 

 1. Nauczyciele uczący w klasach I-III odnotowują w dzienniku, pracach uczniów (zeszyty, karty pracy, ćwiczenia) i dzienniczku ucznia na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując punkty:

              

                 6 pkt    -          brawo

5 pkt    -          wspaniale

4 pkt    -          dobrze

3 pkt    -          nieźle

2 pkt    -          musisz jeszcze popracować

            Dla podkreślenia wiadomości ucznia stosuje się zwrot: Jestem z Ciebie dumna/y.

 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna są ocenami opisowymi. Na koniec I półrocza nauczyciele sporządzają „Kartę osiągnięć edukacyjnych” informującą o postępach dziecka w nabywaniu wiadomości i umiejętności, która zawiera także zalecenia dla ucznia do dalszej pracy. Karta ta jest przekazywana rodzicom na zebraniu semestralnym. Przedstawiona jest w formie charakterystyki lub rubryk. W trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach I-III dzieci są również odbiorcami oceny słownej. Zarówno stosowane punkty jak i ocena słowna mają charakter wspierający i motywujący.

 

 1. Od otrzymanej oceny obowiązuje tryb odwoławczy zgodny z rozporządzeniem MENiS.

 

 1. W klasach IV-VI oceny klasyfikacyjne i bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

- stopień celujący                     6

- stopień bardzo dobry             5

- stopień dobry                        4

- stopień dostateczny               3

- stopień dopuszczający           2

- stopień niedostateczny           1

            Ocena może być wyrażana stopniem, słowem (pochwałą lub naganą).

            Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

 1. Kryteria ogólne dla poszczególnych ocen:

a)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania tej klasy,

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował umiejętności i wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował umiejętności i wiadomości na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

- rozwiązuje ( wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstaw programowych

- rozwiązuje ( wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

- nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać) zadań o niewielkim ( elementarnym) stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

Formy oraz sposoby sprawdzania i dokumentowania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 § 27

1.     Podstawowymi dokumentami rejestrowania bieżących, śródrocznych i rocznych osiągnięć uczniów są: dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły.

 1. W trakcie roku szkolnego informacje o postępach i osiągnięciach edukacyjnych ucznia pochodzące z różnych źródeł odnotowuje się w dokumentacji szkolnej zgodnie z przyjętymi zasadami w szkolnym systemie oceniania.

 

 1. Wielostronnej i pełnej analizie osiągnięć ucznia służy rozmaitość i systematyczność form kontroli i oceny.

 

 1. Zasady oceniania przewidują kontrolę następujących form pracy ucznia :

a)      prace kontrolne

-         prace klasowe na 1 lub 2 godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu lub dużą część działu,

-        sprawdziany obejmujące partię materiału większą niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne (tematy), zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem, a zakończone omówieniem i ewentualną poprawą w następnym tygodniu po oddaniu ocenionych prac,

b)      kartkówki

-        są bieżącą formą kontroli postępów ucznia, obejmują materiał nie szerszy niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne (tematy), ich przewidywany czas trwania nie powinien przekroczyć 20 min.,

c)      dyktanda

-         służą kontroli i ćwiczeniu poprawności ortograficznej ucznia,

-        dyktanda poprzedza lekcja powtórzeniowa poświęcona danej zasadzie ortograficznej lub słownictwu tematycznemu

Podstawę oceny stanowi liczba popełnionych błędów:

              bezbłędnie                   -          celujący

              1 błąd ortograficzny     -          bardzo dobry

              2-3 błędy ortograficzne -         dobry

              4-5 błędów ortograficznych -   dostateczny

              6 -7 błędów ortograficznych -  dopuszczający

             8 i więcej błędów ortograficznych  -  niedostateczny

3 błędy interpunkcyjne lub literowe traktowane są na równi z 1 błędem ortograficznym

e)      testy,

f)        zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

 1. Jeżeli zaplanowane formy kontroli pracy i osiągnięć ucznia pozwalają na możliwość oceny na podstawie liczby uzyskanych punktów, to ustalono następujące przeliczenia :

100 %             celujący

91% - 99%     bardzo dobry

75% - 90%     dobry

51% - 74%     dostateczny

30%- 50%      dopuszczający

0 – 29%          niedostateczny

 1. Jeżeli zaplanowana forma kontroli osiągnięć ucznia nie pozwala na wpisanie oceny, to nauczyciel wpisuje do dziennika liczbę uzyskanych punktów lub wynik procentowy.

 

 1. Jeżeli nauczyciel przewidział w pracy kontrolnej zadania dodatkowe to wykonanie tego zadania w połączeniu z uzyskaniem oceny bardzo dobrej z zadań obowiązkowych jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie uczestniczył w pracy kontrolnej ma prawo zaliczyć tę partię materiału w uzgodnionych z nauczycielem formie i terminie.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie uczestniczył w pracy kontrolnej, zalicza podlegającą kontroli partię materiału na następnej lekcji, na której jest obecny, chyba, że nauczyciel wyznaczy inny termin.

 

 1. W pracy pisemnej ocenie podlegają:

-         zrozumienie tematu,

-         znajomość opisywanych zagadnień,

-         sposób prezentacji,

-         konstrukcja pracy i jej forma graficzna,

            Ilość prac pisemnych w półroczu jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją  nauczyciel.

 1. Wypowiedzi ustne to:   udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytania nauczyciela. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

-         znajomość zagadnienia,

-         samodzielność wypowiedzi,

-         kultura języka,

-         precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu,

 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają:

-         planowanie i organizacja pracy grupowej,

-         efektywne współdziałanie,

-         wywiązywanie się z powierzonych ról,

-         rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 1. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej 2 prace kontrolne lub testy, przy czym nie więcej jak jeden dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Nauczyciel ma prawo stosowanie kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów.

 

 1. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych, sprawdzianów i dyktand – dwa tygodnie.

 

 1. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim będzie musiał sprostać.

 

 1. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu (raz w miesiącu).

 

 1. Innymi formami pracy ucznia podlegającymi ciągłej i systematycznej ocenie są:

-         prace domowe,

-         posługiwanie się źródłami tekstowymi w tym : znajomość lektur, orientacja na mapie, korzystanie ze słowników itp.

-         wypowiedzi ustne (ocenie podlega zakres i treść wypowiedzi),

-         technika czytania, szczególnie w klasach I-IV,

-        aktywność przejawiająca się czynnym udziałem w lekcji, wykonaniem dodatkowych prac, efektywną pracą w grupie,

-        zadania dodatkowe, których uczeń podejmuje się z własnej inicjatywy.

 1. Aktywność podczas zajęć może być nagradzana według ustaleń poszczególnych nauczycieli ( Przedmiotowe Zasady Oceniania ).

 

 1. O ilości poprawianych ocen decyduje nauczyciel danego przedmiotu.

 

 1. O tym, czy uczeń może być nieprzygotowany (np. brak wiadomości, zadania domowego, zeszytu itp.) do zajęć i ewentualnie ile razy w ciągu danego półrocza decyduje nauczyciel według zasad określonych w PZO.

 

 1. Nie zgłoszenie nauczycielowi na początku lekcji braku pracy domowej, zeszytu z zadaniem itp. upoważnia go do wystawienia oceny niedostatecznej.

 

 1. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, trwającej co najmniej dwa tygodnie, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

 

 1. Uczeń nie może otrzymać ponownie oceny niedostatecznej za ten sam zakres wiedzy i umiejętności.

 

 1. Oceny są jawne. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ocenę w rozmowie bezpośredniej. 

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi w czasie lekcji, a jego rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie comiesięcznych spotkań informacyjnych.

 

Ocenianie zachowania

§ 28

1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia, do których należą:

-        podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i Samorządu uczniowskiego i klasowego, wykonywanie ich w sposób kulturalny i odpowiedzialny,

-         uczęszczanie na zajęcia lekcyjne i punktualne przychodzenie na nie,

-        właściwe zachowanie się na lekcjach (uczeń nie przeszkadza, nie podnosi głosu, nie ośmiesza innych, nie sprzecza się  z nauczycielem, wykonuje polecenia),

-         umożliwianie  nauczycielowi kontakt z rodzicami (nosi dzienniczek, przekazuje informacje o spotkaniach, wywiadówkach, przynosi podpis pod informacjami i ocenami),

-        dbałość o zachowanie czystości oraz właściwy, higieniczny strój i wygląd,

-        terminowe przynoszenie usprawiedliwień; najpóźniej do końca miesiąca, w którym nieobecność zaistniała.

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-         uczestnictwo w obchodach Dnia Patrona i innych uroczystościach szkolnych,

-         okazywanie szacunku symbolom (hymn państwowy, hymn szkoły, godło, sztandar szkoły,

-         dbałość o honor i tradycje szkoły.

c)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

-        posługiwanie się poprawną polszczyzną (nieużywanie wulgaryzmów),

-        kulturalne zwraca nie się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, stosowanie form grzecznościowych.

d)      dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób,

-         niestosowanie używek (uczeń: nie pali, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających),

-         nie prowokowanie bójek,

-        nie uczestniczenie w zabawach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

e)      godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-        okazywanie szacunku nauczycielom i wszystkim pracownikom w szkole (uczeń stosuje formy grzecznościowe, nie podnosi głosu, nie jest opryskliwy i arogancki),

-         przeciwstawianie się przejawom brutalności, wulgarności i arogancji,

-        kulturalne zachowanie na wycieczkach, biwakach, zawodach sportowych,

-        godne reprezentowanie szkoły podczas imprez organizowanych na terenie gminy,

f)        okazywanie szacunku innym osobom .

 1. W klasach I-III dokonuje się oceny opisowej zachowania.

 

 1. Ocenę zachowania w klasie IV-VI ustala się według skali:

-         wzorowe                  wz

-         bardzo dobre           bdb

-         dobre                       db

-         poprawne                pop

-         nieodpowiednie        ndp

-         naganne                   ng

       4. Sposób oceniania:

a)      zachowanie ucznia może ocenić każdy nauczyciel na bieżąco, w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i innych sytuacji poza szkołą

b)      zachowanie ucznia ocenia się co miesiąc na podstawie samooceny każdego ucznia, opinii klasy, wychowawcy i innych nauczycieli i pracowników szkoły

c)      pomocny przy ocenianiu zachowania uczniów ma być zeszyt wychowawcy, w którym nauczyciele mają obowiązek wpisywać uwagi i pochwały uczniom

d)     śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy i ocenianego ucznia

e)      przy ustalaniu oceny zachowania należy wziąć pod uwagę indywidualne cechy charakterologiczne i osobowościowe ucznia

 

 1. Kryteria ocen zachowania.

a)      ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-        wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,

-         chętnie pomaga słabszym kolegom,

-         jest uczciwy, nie ściąga na sprawdzianach , przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie, zawsze mówi prawdę,

-         nie ma wpisu o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą  wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią , nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

-         wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska, aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu,

-        jest pilny w nauce i sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,

-        systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,

-         szanuje mienie szkolne, społeczne oraz kolegów,

-        nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających,

-        reprezentuje szkołę i gminę w różnego rodzaju zawodach i konkursach,

-         ubiera się stosownie do okoliczności i przepisów Statutu Szkoły.

b)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-         przestrzega Statutu Szkoły,

-        jest pilny w nauce i sumiennie wywiązuje się z obowiązków  powierzonych mu przez nauczyciela,

-         chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

-        systematycznie uczęszcza do szkoły, a nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w ciągu półrocza ma nie więcej niż 1 godz. nieusprawiedliwioną i 2 spóźnienia.

-         jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi,

-         nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

-         jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, jest uczciwy w wypełnianiu obowiązków szkolnych,

-         bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

-         nie ulega nałogom.

c)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-         przestrzega Statutu Szkoły i pracuje na miarę swoich możliwości,

-         wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

-        systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma nie więcej niż 5 godz. nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 5 spóźnień w półroczu,

-        nie uczestniczy i nie prowokuje bójek, kłótni - szczególnie z młodszymi i słabszymi,

-         zachowuje się kulturalnie, w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż dwie pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, drobne uchybienia stara się szybko naprawić,

-        szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza  otoczenia,

-         nie ulega nałogom,

-         pomaga kolegom np. w nauce,

-         ubiera się stosownie do okoliczności i przepisów Statutu Szkoły,

-         nie przeszkadza na lekcjach w jakikolwiek sposób.

d)      ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który:

-         nie pracuje na miarę swoich możliwości,

-         z małymi uchybieniami przestrzega Statutu Szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

-         w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,

-         nieregularnie usprawiedliwia nieobecności w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 10 godzin lub spóźnił się nie więcej niż 10 razy

-        w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości.

e)      ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-         wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień Statutu Szkoły,

-        ze względu na swoje zachowania stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych, przynosi niebezpieczne narzędzia, opuszcza teren szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych lub oddala się od grupy zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu swojemu lub innych,

-        ulega nałogom, wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników Szkoły lub kolegów, nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 20 godzin,

-         w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się , świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,

-         nie wykonuje żadnych prac na rzecz Szkoły i klasy, bądź  się z nich nie wywiązuje,

-         nie wykonuje poleceń nauczyciela.

f)        ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

-        wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień Statutu Szkoły,

-        ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,

-         prowokuje i bierze udział w bójkach, kłótniach i konfliktach,

-        znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż i  zastraszanie,

-         wyłudza pieniądze od innych uczniów,

-         rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,

-         wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin,

-         w ciągu półrocza otrzymał ponad 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania

-         wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników Szkoły lub kolegów,

-         opuszcza teren Szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych,

-        ulega nałogom, nie wykazuje poprawy mimo podejmowania przez szkołę środków zaradczych (rozmowy z pedagogiem, nagany od wychowawcy  i dyrektora szkoły, rozmowy z rodzicami),

-        świadomie i permanentnie nie wykonuje poleceń nauczyciela

 

Klasyfikowanie

§ 29

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

 1. Warunkiem uzyskania przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej (ukończenia szkoły) jest klasyfikowanie go w każdym okresie  danego roku szkolnego.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania .

 

 1. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego zgodnie z przyjętym podziałem roku szkolnego na dwa semestry (półrocza):

a)      I półrocze – od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do rozpoczęcia ferii zimowych.

b)      II półrocze – od pierwszego dnia nauki po feriach zimowych do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 1. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

 

 1. Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w całym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania.

 

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w danym semestrze.

 

 1. O ustalonych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia nie później niż trzy dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

 1. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego lub kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

-        realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

-         spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

 1. W przypadku nie klasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nie klasyfikowany”.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 16.

 

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pk.16.

 

 1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są powiadamiani przez wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z danych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej opisowej ocenie  w klasach I-III nie później niż 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Rodzice/opiekuni potwierdzają uzyskanie w/w informacji własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym w rozdziale „ Kontakty z rodzicami”. W przypadku nie zgłoszenia się rodzica/opiekuna do szkoły, należy powyższą informację, za potwierdzeniem zwrotnym, przekazać rodzicom/opiekunom na piśmie. Potwierdzoną informację należy wkleić do zeszytu wychowawczego.

 

19.  Nie później niż 10 dni przed planowanym śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są  zobowiązani do poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych ( rocznych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz zachowania. Przewidywane oceny należy wpisać do dziennika w ostatniej rubryce – Ocena postępów w nauce i zachowaniu.

 

20.  Informacja zawierająca przewidywane dla ucznia oceny jest przekazywana na piśmie uczniom i rodzicom/opiekunom. Uczeń i rodzic/opiekun podpisują przekazaną informację i zwracają ją wychowawcy klasy, który przechowuje ją do czasu, kiedy upływa termin ustawowy ( 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych ) zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły.

 

 1. Uczniowie powiadamiani są o przewidywanych ocenach przez wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów ( obowiązuje pisemna informacja w dzienniku lekcyjnym ).

 

 1. Klasyfikacyjne oceny śródroczne i końcoworoczne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących.

 

 1. Klasyfikacyjna ocena końcoworoczna uwzględnia całoroczną pracę ucznia.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z zasadami egzaminów poprawkowych. 

 

 1. Jeśli ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona przez wychowawcę zgodnie z przepisami prawa, to ocena ta jest ostateczna

 

 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów ze specyficznymi potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi

§ 30

 1. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (publicznej i niepublicznej) nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnie przyjętym wymaganiom (dotyczy uczniów z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią, niedowidzących, niedosłyszących).

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia .

 

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odbywa się na zasadach określonych dla uczniów niepełnosprawnych.

 

 1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki i muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  dziecka na podstawie opinii o  ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na okres półrocza lub całego roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony/a”.

 

 1. Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi i polegają na podsumowaniu ich osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego.

 

 1. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi i ustala je nauczyciel prowadzący n koniec każdego miesiąca nauki. Nawet niewielkie postępy ucznia są  wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 

 1. Rodzice dziecka lub nauczyciel uczący dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w porozumieniu z rodzicami kierując się dobrem ucznia mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o wydłużenie etapu kształcenia.

 

 1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

11.  O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia .

    Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 31

1.      Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do nauczyciela lub wychowawcy, prowadzących dane zajęcia edukacyjne, w przypadku oceny z zachowania, o podwyższenie oceny. Dopuszcza się możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień.

 

2.      Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

 

3.      Wniosek o podwyższenie oceny, zawierający uzasadnienie jej podwyższenie, należy złożyć w ciągu 3 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.

 

4.      Wniosek rozpatruje nauczyciel lub wychowawca w obecności osoby składającej go ( dopuszcza się możliwość udziału w rozpatrywaniu wniosku przedstawiciela SzRU i Rady Rodziców).

 

5.      Wniosek rozpatrywany jest nie później, niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

6.      Po stwierdzeniu zasadności wniosku, nauczyciel podwyższa ocenę, w przypadku braku zasadności utrzymuje ocenę zaproponowaną wcześniej.

 

7.      Przebieg posiedzenia, rozpatrującego wniosek, zostaje zapisany w formie notatki i podpisany przez uczestników posiedzenia.

 

 

Prawo rodziców do uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu ich dzieci

§ 32

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

 

           1.  W Szkole Podstawowej w Ponicach informacje, na temat postępów i trudności   swoich dzieci, mogą uzyskać rodzice każdorazowo podczas dni otwartych oraz podczas wywiadówki śródrocznej. Informacji udzielają także nauczyciele w każdym innym terminie z wyjątkiem czasu, w którym prowadzą zajęcia edukacyjne, pełnią dyżur lub wykonują inne obowiązki wynikające z pełnionej funkcji i przydziału.

 

2. Na pierwszym spotkaniu informacyjnym z rodzicami wychowawca podaje wszystkie  terminy spotkań informacyjnych, wywiadowczych i indywidualnych z nauczycielami przewidzianych w bieżącym roku szkolnym.

 

3.      W sytuacjach lub przypadku kiedy rodzice nie zjawiają się w szkole z własnej inicjatywy na spotkaniach wyznaczonych, wychowawca lub nauczyciel prowadzący konkretne zajęcia edukacyjne kieruje pisemną prośbę w dzienniczku lub zeszycie korespondencji o kontakt z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

 

4.      Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce przez    systematyczne wpisywanie ocen do dzienniczków i w czasie spotkań informacyjnych.

 

5.      Rodzice powinni podpisywać oceny wpisywane do dzienniczka. 

 

 

Promowanie uczniów

 § 33

1.      Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2.     W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I-III  na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

3.      Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

4.     Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

5.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą.

6.      Uczeń, który otrzymał przynajmniej jedną ocenę niedostateczną klasyfikacyjną roczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

7.     Uczeń klasy IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Tryb zdawania określa § 34.

8.     W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę  na zdawanie przez ucznia egzaminu poprawkowego  z dwóch zajęć edukacyjnych ( sprawy losowe ucznia ). Tryb zdawania określa § 34.

9.     Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu kształcenia promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

10.  Decyzją Rady Pedagogicznej promocję do klasy programowo wyższej, także podczas roku szkolnego, może otrzymać uczeń, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas.

11.  Uczeń kończy Szkołę:

a)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się:

-         oceny klasyfikacji rocznej w klasie VI

-         oceny klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 

                   uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

b)     przystąpił do sprawdzianu opanowania umiejętności i wiadomości po szkole podstawowej, wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie Szkoły,

12.  Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

13. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ................... promowany warunkowo do klasy ..................”

Egzamin poprawkowy

 § 34

 1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają u Dyrektora Szkoły  rodzice (prawni opiekunowie) dziecka najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Czas trwania egzaminu określa Komisja Egzaminacyjna.

 

 1. W ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną przygotowuje wykaz zagadnień do opanowania do czasu egzaminu poprawkowego. Podstawę do określenia zakresu  materiału stanowią wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą .

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  W skład komisji wchodzą:

-         Dyrektor   - jako przewodniczący,

-         nauczyciel przedmiotu  - jako  egzaminujący,

-         nauczyciel tego samego, albo pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin poprawkowy, może być zwolniony z udziału w egzaminie na własną prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli nie ma takiego nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. W egzaminie poprawkowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Rady Rodziców.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-         skład komisji,

-         termin egzaminu,

-         pytania egzaminacyjne,

-         wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września.

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na promocję warunkową.

 

 1. Ustalona w drodze egzaminu poprawkowego ocena jest ostateczna, a od jej wyniku nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Wynik egzaminu zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Egzamin klasyfikacyjny

§ 35 

 1. W przypadku jeśli uczeń jest nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, z powodu braku podstaw do ustalenia średniej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania , może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Rodzice ucznia nie klasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności składają wniosek o egzamin klasyfikacyjny do Dyrektora Szkoły, nie później jak tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej mogą złożyć wniosek o egzamin klasyfikacyjny, jednak zgodę na taki egzamin musi wyrazić Rada Pedagogiczna.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

-        realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

-         spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkolą.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Uczniowi o którym mowa w pkt. 7 nie ustala się oceny zachowania.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności lub realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin  klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły.

                               

           W skład komisji wchodzą:

-        Dyrektor  – jako przewodniczący

-        nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem lub z jego rodzicami, prawnymi opiekunami, ale nie może się on odbyć  później niż 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

 1. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą, przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny z powodu nieobecności ucznia obejmuje zagadnienia  przewidziane do realizacji w danym półroczu, za który uczeń nie został sklasyfikowany.

 

 1. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący.

 

 1. Nauczyciel egzaminujący ustala ocenę na podstawie wyników egzaminu.

 

 1. Ocena ustalana w drodze egzaminu jest ostateczna, chyba że jest to ocena niedostateczna roczna. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnioskować wtedy o egzamin poprawkowy.

 

 1. Wynik egzaminu zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych i może to udokumentować może wnioskować o wyznaczenie nowego terminu. Nowy termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem egzaminującym.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-         termin egzaminu,

-         zadania egzaminacyjne,

-         wynik egzaminu i uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a jeżeli miało to miejsce  w klasie szóstej nie kończy Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII Uczniowie Szkoły.

§ 36 

1. Warunki naboru uczniów oraz realizacja obowiązku szkolnego w Szkole są zgodne z założeniami właściwej ustawy.

2.     Na wniosek rodziców naukę w Szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września ukończy 6 lat.

3.      W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu z obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4.      Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

-         z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;

-        na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora Szkoły przez rodzica, w którym obwodzie dziecko mieszka.

5.   Uczniowie klasy pierwszej składają uroczyste ślubowanie.

Prawa i obowiązki ucznia Szkoły

§ 37

1.      Uczeń Szkoły ma prawo do:

a)      informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

b)     posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;

c)      korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;

d)      tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

e)     poszanowania swej godności, swobody wyrażania myśli i przekonań, tajemnicy w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

f)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

g)     wypoczynku i korzystania z zorganizowanych form kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez:

      - uczestnictwo w dyskotekach i imprezach szkolnych,

      - uczestnictwo w pracach organizacji szkolnych,

      - prawo do zrzeszania się,

      - uczestnictwo w wycieczkach,

h)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

i)        nietykalności osobistej;

j)        bezpiecznych warunków pobytu w Szkole;

k)     korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

l)       korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania pomocy materialnej;

m)    reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

n)   zwracania się o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów do wszystkich dorosłych pracowników Szkoły,

o) złożenia skargi na piśmie, za pośrednictwem wychowawcy klasowego, do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia jego praw,

2.      Uczeń Szkoły ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie, a         zwłaszcza:

a)      tematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

b)     odrabiania prac domowych w wymaganych przez nauczyciela terminach,

c)  posiadania odpowiednich podręczników, zeszytów, dzienniczka i przyborów oraz materiałów potrzebnych niezbędnych podczas lekcji,

d) informowania rodziców ( opiekunów) o swoich wynikach w nauce i zachowaniu,

e)  punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne,

 f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole ( szanowanie sprzętu i pomocy szkolnych oraz urządzeń sanitarnych; utrzymywanie czystości w szkole i wokół niej) oraz naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

g)   wystrzegania się nałogów;

h)     dbania o honor i tradycje Szkoły;

i)      podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

j)     odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców i innych  pracowników Szkoły, swoich kolegów oraz ludzi starszych,

Nagrody, wyróżnienia i kary

 § 38

1.     Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia lub nagrody:

a)      pochwała wychowawcy klasy,

b)   pochwała Samorządu Uczniowskiego,

c)      pochwała Dyrektora Szkoły;

d)      nagroda rzeczowa,

e)      list pochwalny dla rodziców.

Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, zawodach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

2.      Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:

a)      upomnienie wychowawcy,

b)      upomnienie Dyrektora Szkoły,

c)      zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

d)      zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

e)      nagana Dyrektora Szkoły,

      3.   Rodzaj nagrody lub kary określa wychowawca, konsultując się z nauczycielami innych przedmiotów.

4. Za zniszczone przez ucznia mienie Szkoły lub własność innego ucznia, odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice ( opiekunowie).

5.   Szkoła ma obowiązek, za pośrednictwem wychowawcy klasowego, poinformowania rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

5.      Do każdej kary określonej w pkt. 2 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o ukaraniu.

5.     Od decyzji Dyrektora Szkoły o zastosowaniu wobec ucznia kary rodzice (opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły.

6.      Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary Dyrektora Szkoły w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę, innego nauczyciela Szkoły lub Samorząd Szkolny.

7.  Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII.   Postanowienia końcowe.

§ 39

1.     Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentacja Szkoły, prowadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami to:

      a)  Statut Szkoły

      b) plan rozwoju Szkoły

      c) program wychowawczy Szkoły

      d) szkolny zestaw programów nauczania

      e) plan pracy Szkoły

      f) organizacja mierzenia jakości pracy Szkoły

      g) książka protokołów

2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności regulują odrębne przepisy.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

4. Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5.      Statut przedstawiony jest do zaopiniowania Radzie Rodziców.

6.     Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły leżą w kompetencji Rady Pedagogicznej.

6.      Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy Szkoły. Zmiany wymagają zgody co najmniej 2 spośród organów Szkoły, z zachowaniem dalszej procedury opisanej w ramowym statucie szkół publicznych, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

8.      Dla uzyskania prawomocności zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Rodziców i organ prowadzący Szkołę.

9.      Zmiany w załącznikach do Statutu stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

10.   Statut Szkoły otrzymują wszystkie organy Szkoły. Jego kopia jest dostępna w bibliotece szkolnej.

11. Statut Szkoły zaopiniowany przez organy Szkoły stanowi ważną podstawę działania Szkoły i wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z prawem przez organy: sprawujący nadzór pedagogiczny oraz  prowadzący Szkołę.

                                                                    

 

Uchwała 

 

Statut Szkoły przyjęty przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 4/2004/2005 w dniu 9 maja 2005 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Jednocześnie traci moc prawną Statut Szkoły z dnia 17 listopada 1999 r. ( Uchwała RP nr 4/1999/2000 ).